Switch to English

ONDERWIJSAANVRAGEN
De Turing Foundation streeft ernaar kinderen en jongeren in ontwikkelingslanden onderwijs te bieden dat hen structureel kan helpen, onafhankelijker en zelfstandiger maakt, en beter in staat stelt een bijdrage te leveren aan hun gemeenschap.

De Turing Foundation ziet onderwijs als een opbouwende, structurele, respectvolle manier om mensen extra kansen in hun leven te bieden. Onderwijs komt bovendien vaak niet alleen het individu, maar ook de omgeving en de maatschappij ten goede. Het is een duurzame vorm van armoedebestrijding.

Aanvragen voor onderwijs
Aanvragen voor financiŽle ondersteuning van een onderwijsproject kunnen het hele jaar door per email of per post ingediend worden.
Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van een volledige samenvatting van de aanvraag.

Wij financieren uitsluitend projecten die binnen onze doelstellingen vallen en aan onze voorwaarden voldoen. Het heeft geen enkele zin een aanvraag in te dienen die niet binnen onze beleidsfocus valt en die niet aan genoemde criteria en voorwaarden voldoet.

Wij zullen ontvangst van uw informatie bevestigen en nader contact met u zoeken indien wij daar aanleiding toe zien. Toegestuurde informatie wordt niet geretourneerd. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Beleidsfocus:

De Turing Foundation streeft naar het verbeteren van de toegang tot kwalitatief goed onderwijs. Wij richten ons daarbij op:

 • het trainen van leerkrachten ten behoeve van kwalitatief goed basisonderwijs;
 • beroepsonderwijs.
Wij nemen alleen aanvragen in behandeling voor onderwijsprojecten in de volgende Afrikaanse landen: Burkina Faso, D.R. Congo, Guinťe, Kameroen, Liberia, Mali, Niger, en Sierra Leone.

Algemene uitgangspunten & voorwaarden:

 • Wij steunen onderwijsprojecten die zich richten op:
 • Daarbij is het voor ons van belang dat:
  • de projecten worden gedragen en/of uitgevoerd door een lokale organisatie met een sterk leiderschap en een track record van vergelijkbare projecten;
  • de projecten aansluiten op de lokale behoeften en mogelijkheden, de aanvraag moet gebaseerd zijn op een lokaal initiatief, met een door de doelgroep zelf geformuleerde behoefte;
  • de uitvoerende organisatie en de doelgroep zelf een bijdrage leveren aan het project (bijv. een deel van de kosten dragen, of arbeid leveren).
  • de projecten zich niet richten op selectieve doelgroepen, zoals weeskinderen, straatkinderen, aidswezen etc.;
 • Wij hanteren de volgende uitsluitingen:
  • Individuele initiatieven: donatie-aanvragen dienen afkomstig te zijn van een organisatie, instelling of groep;
  • Speciaal onderwijs: wij steunen uitsluitend projecten voor algemeen onderwijs;
  • Onderwijsprojecten voor kinderen jonger dan 6 jaar;
  • Projecten gericht op academisch onderwijs (universitaire studies).
Voorkeuren:
 • Onze voorkeur gaat uit naar onderwijsprojecten die zich richten op:
  • scholen met een goed management;
  • het verbeteren van de kwaliteit van het school management;
  • het trainen van leraren;
  • het bijdragen aan het creŽren van een onafhankelijke middenstand;
  • het voorkomen van 'braindrain', daar wij onderwijs ook zien als een bijdrage aan de hele gemeenschap;
 • Wij steunen bij voorkeur projecten waarvoor uit meerdere bronnen financiŽle steun is gerealiseerd. Onze onderwijs-toekenningen zullen daarom meestal een deelfinanciering betreffen.
Specifieke voorwaarden:
 • Bouwprojecten steunen wij alleen indien er een gedegen plan is voor de eerste zes jaar exploitatie, en er een voorziening wordt opgenomen voor onderhoud van het gebouw.
 • Beroepsonderwijs projecten steunen wij alleen indien na de opleiding ook ondersteuning en begeleiding richting werk wordt geboden.
 • Projecten voor de verspreiding van boeken en andere leermiddelen steunen wij alleen indien ook een training voor leraren is opgenomen om het effectief gebruik van die leermiddelen mogelijk te maken.
 • ICT middelen beschouwen wij als een educatieve tool, net zoals andere leermiddelen. ICT binnen het onderwijs als doel op zich steunen wij niet.
 • Wij zullen lokale organisaties over het algemeen niet direct financieren, maar alleen via een Nederlandse samenwerkingspartner. Enkel in bijzondere gevallen waar het gaat om een lokaal initiatief met sterke referenties van andere samenwerkingspartners zullen wij overwegen om de lokale partner direct te financieren.
Uw contactpersoon voor onderwijs is: Turing Foundation
Minke van Rees, director
Herengracht 514
1017 CC Amsterdam
minke@turingfoundation.org
Voor een indruk van het soort projecten dat de Turing Foundation in het verleden besloten heeft te financieren verwijzen wij u naar onze overzichtspagina voor onderwijs.


Samenvattingsformulier
Elke aanvraag dient vergezeld te gaan van een samenvattingsformulier met daarop kort en bondig de volgende informatie:
 • Naam van uw organisatie;
 • Website van uw organisatie;
 • Contactpersoon voor de aanvraag (naam, telefoon, emailadres);
 • Korte tekst over uw organisatie (doelstelling, grootte, waar en wanneer opgericht);
 • Naam van het project;
 • Korte uitleg over het project (met vermelding van projectpartners);
 • Totaalbedrag van de projectbegroting;
 • Totaalbedrag van de aanvraag;
 • Overzicht van financiers en/of lopende aanvragen voor dit project (met vermelding van financieringstekort);

top