Switch to English

klimaat projecten
Deze pagina geeft een overzicht van projecten waaraan de Turing Foundation heeft bijgedragen om klimaatverandering tegen te gaan. Voor een overzicht van al onze natuurprojecten, zie onze natuurpagina.
Projectdetails
Mission Tiburon Versterken van het leefgebied van de hamerhaai, Golfo Dulce, Costa Rica, 2023-2025
Dit project van Mision Tiburon helpt de regering van Costa Rica om haar internationale verplichtingen na te komen om 100% van de kustgebieden te beschermen en in stand te houden, ervoor te zorgen dat de wetlands worden beheerd en effectief worden gecontroleerd en mechanismen te ontwikkelen om mangroven duurzaam te gebruiken voor levensonderhoud. Het afgelopen jaar is de organisatie begonnen met het herstellen van mangrovegebieden en nu is additionele financiering nodig om de impact van het herstelwerk op te schalen. Tegelijkertijd zal Mision Tiburon blijven werken om lokale gemeenschappen te betrekken en alternatieven voor levensonderhoud te promoten.
Het project versterkt het hamerhaaienreservaat in Golfo Dulce in Costa Rica door bescherming en herstel van mangrove gebieden en door de ecologische en sociaaleconomische kwetsbaarheden in lokale gemeenschappen te verminderen.

De Turing Foundation draagt € 200.000 bij aan dit project (waarvan € 60.000 in 2024) Met deze bijdrage zal een aanzienlijk extra deel van het mangrovegebied kunnen worden hersteld.

Zie ook: Andere mangrove projecten

Versterken van het leefgebied van de hamerhaai, Golfo Dulce, Costa Rica
Versterken van het leefgebied van de hamerhaai, Golfo Dulce, Costa RicaQuestionmark Foundation Branche afspraak eiwittransitie, Nederland, 2023-2024
Questionmark is een onafhankelijke denktank. Hun missie is om onze voedselomgeving een gezond, duurzaam, eerlijk en diervriendelijk voedselsysteem te laten ondersteunen. Het doel van dit project is om de consumptive van dierlijke eiwit te verminderen door afspraken hierover te maken met supermarkten. Het aanbod van supermarkten kan mensen helpen om minder dierlijk te eten en zo de eiwittransitie vorm te geven. Dit project maakt allereerst inzichtelijk hoe supermarkten op dit moment bijdragen aan de eiwittransitie. Vervolgens helpt dit project supermarkten om de verkoop van dierlijke producten terug te dringen, door supermarkten hierover gezamenlijke onderlinge afspraken te laten maken.

De Turing Foundation draagt €50.000 euro bij aan dit project.

Zie ook: Andere projecten in Nederland

Branche afspraak eiwittransitie
Branche afspraak eiwittransitieJonge Klimaatbeweging Professionalisering Jonge Klimaatbeweging, 2022-2025
De Jonge Klimaatbeweging zet zich in voor een wereld waarin jongeren meepraten over hun eigen toekomst en waar goed zorgen voor de aarde niet meer dan logisch is. Ze strijden voor een toekomstbestendige samenleving waarin rechtvaardigheid en empathie centraal staan. De Beweging is gebaseerd op een duidelijk idee: jongeren verdienen een stem om hun eigen duurzame toekomst vorm te geven. Zij zijn de generatie die zal moeten leven met de gevolgen van klimaatverandering. De besluiten van vandaag bepalen hoe de wereld van morgen eruit ziet. In onze samenleving ligt de wereld van morgen in handen van de politici, beleidsmakers en het bedrijfsleven van vandaag. Juist daarom is het noodzakelijk dat de stem van jongeren gehoord wordt.

Met de steun van Turing Foundation zal de organisatie verder kunnen professionaliseren. Zo zullen de reiskosten van vrijwilligers nu vergoed kunnen worden, zal het bestuur een hogere vergoeding krijgen en zal er een kantoor gehuurd worden. Daarnaast zal de steun van Turing bijdragen aan het verspreiden van het visiedocument de Jonge Klimaatagenda 3.0 onder beleidsmakers en een brede groep jongeren.

De Turing Foundation draagt € 150.000 bij aan dit project (waarvan € 50.000 in 2023).

Zie ook:
      Jonge Klimaatbeweging: andere projecten
      Andere projecten in Nederland

Professionalisering Jonge Klimaatbeweging, 2022-2025
Professionalisering Jonge Klimaatbeweging, 2022-2025Natuur & Milieu Versnelde transitie Nederlandse luchtvaartsector, Nederland, 2023-2025
Natuur & Milieu is een van de grootste en meest invloedrijke milieuorganisaties in Nederland. Ze werken via verschillende programmaĺs aan onderwerpen op het gebied van klimaatverandering.

De luchtvaartsector in Nederland draagt 15% bij aan de klimaatimpact van de economie, maar de lobby van de sector, economische argumenten tegen regulering en een geloof in toekomstige technologische oplossingen bemoeilijken effectief klimaatbeleid. Natuur & Milieu werkt al jaren aan het verminderen van de klimaatimpact van de luchtvaart en werkt samen met beleidsmakers, politici en wetenschappers om effectief en ambitieus beleid te stimuleren.

Het doel van dit project is om de Nederlandse internationale luchtvaart in lijn te brengen met de afgesproken klimaatdoelstellingen van Parijs (55% emissiereductie in 2030 en 100% in 2050). Tegen 2025 wil Natuur & Milieu dat er een CO2-plafond voor de luchtvaart wordt ingevoerd, dat de CO2-emissie van de luchtvaart 25% onder het niveau van 2019 ligt, dat er minimaal 2% gebruik wordt gemaakt van duurzame vliegtuigbrandstoffen en dat Nederlanders minder vaak vliegen en minder kilometers afleggen dan in 2019.

Om deze doelen te bereiken, richt de organisatie zich op drie hoofdonderdelen: be´nvloeding van beleidsvorming, stimulering van bedrijven om minder zakelijk te vliegen en ondersteuning van de transitie van de luchtvaartsector.

De Turing Foundation draagt € 300.000 bij aan dit project (waarvan € 100.000 in 2023)

Zie ook: Andere projecten in Nederland

Versnelde transitie Nederlandse luchtvaartsector
Versnelde transitie Nederlandse luchtvaartsectorProveg International 'Samen voor een gezond en duurzaam voedselsysteem', Nederland, 2023-2026
Onze dagelijkse voedselkeuzes hebben grote invloed op het klimaat, de biodiversiteit, onze gezondheid, het dierenwelzijn en de wereldwijde voedselzekerheid. ProVeg Nederland zet zich daarom in voor een meer plantaardig productie- en consumptiepatroon.

Het aantal flexitariŰrs is de afgelopen 10 jaar flink gestegen, en Nederlanders eten de meeste vleesvervangers van alle Europeanen. Dit project richt zich op het versnellen van de eiwittransitie in Nederland en het verminderen van de consumptie van vlees en eiwitten. ProVeg wil het publiek ondersteunen bij het maken van een blijvende verandering in hun eetpatroon. ProVeg wil onderzoek uitvoeren naar de effecten van hun "Veggie Challenge", en deze verder ontwikkelen als instrument voor gedragsverandering binnen een zo divers mogelijke doelgroep. Ook wil ProVeg haar invloed op de Nederlandse politiek vergroten en professionaliseren.

De Turing Foundation draagt € 160,000 bij aan dit project (waarvan € 80.000 in 2023)

Zie ook: Andere projecten in Nederland

Samen voor een gezond en duurzaam voedselsysteem
Samen voor een gezond en duurzaam voedselsysteemBlue VenturesMiaramientagna Federation Scaling up community-led conservation of marine ecosystems, Madagaskar, 2023-2026
Blue Ventures is een organisatie voor het behoud en de bescherming van de zee, die mensen op de eerste plaats zet. Ze ondersteunen kustvissers in afgelegen en landelijke gemeenschappen om hun visserij beter op te bouwen, het oceaanleven te herstellen en duurzame manieren te ontwikkelen om inkomsten te genereren voor de lokale bevolking.

Dit project van Blue Ventures richt zich op het beschermen van 557 km2 oceaangebied in de baai van Tsimipaika, in het noordwesten van Madagaskar, door middel van door de gemeenschap geleid natuurbehoud (community-led marine conservation). Dit wordt gerealiseerd door de Miaramientagna Federatie te ondersteunen bij het co÷rdineren van het beheer voor de baai. Er worden visbeperkingen en zeegrasreserves ingevoerd, en drie No Take Zones opgericht, om de biodiversiteit te verbeteren en de opbrengsten van de visserij te vergroten. Ook worden 21 gemeenschapsleden getraind om de mariene ecosystemen te monitoren, en met hun gegevens de gemeenschappen de voordelen te laten inzien van het naleven van duurzame maatregelen. Een en ander verbetert de besluitvorming in de gemeenschappen en bouwt lokale steun voor nieuwe en uitgebreide mariene reservaten.

De Turing Foundation draagt € 193.000 bij aan dit project (waarvan € 70.000 in 2023)

Zie ook:
      Blue Ventures: andere projecten
      Andere projecten in Madagaskar

Scaling up community-led conservation of marine ecosystems, Madagaskar
Scaling up community-led conservation of marine ecosystems, MadagaskarCoral Reef Alliance Long-term, adaptive management systems to promote resilient reefs and communities, Honduras, 2023-2025
Coral Reef Alliance (CORAL) werkt met lokale kustgemeenschappen om 'hun' riffen te beschermen en zo een netwerk te realiseren van gezonde en diverse riflandschappen die zich aan kunnen passen aan klimaatverandering.

CORAL werkt aan het behoud van het op een na grootste rif in de wereld, het Midden Amerikaanse Rif. Dit project richt zich op het deel langs de kust van Honduras, en vereist het versterken van koralen en het bevorderen van de populatie van herbivore vissen. Het verdwijnen van herbivore vissen kan namelijk leiden tot ongecontroleerde groei van macroalgen, die de koralen verstikken en de delicate balans van het ecosysteem verstoren. Dankzij een eerder project dat de Turing Foundation steunde is de visbiomassa in Tela Bay bijna verviervoudigd en is het positieve effect van MPA-patrouilles op herbivore vispopulaties aangetoond. Met deze kennis wil CORAL nu opschalen naar duurzame visserij langs de noordkust van Honduras. Activiteiten omvatten het standaardiseren van meetmethoden voor visvangst en socio-economische gegevens, het uitvoeren van een socio-economische evaluatie van het nieuwe gebied, het uitbreiden van aquaponie (duurzaame voedselproductie in zee), het versterken van vissersvakbonden en het verbeteren van kennisuitwisseling.

De Turing Foundation draagt € 95.000 bij aan dit project (waarvan € 40.000 in 2023)

Zie ook: Coral Reef Alliance: andere projecten

Bescherming en herstel van het Midden Amerikaans Rif, Honduras
Bescherming en herstel van het Midden Amerikaans Rif, HondurasCoral Reef Alliance Bescherming en herstel van het Midden Amerikaans Rif, Honduras, 2020-2022
Coral Reef Alliance (CORAL) werkt sinds 1994 met lokale kustgemeenschappen om 'hun' riffen te beschermen en zo een netwerk te realiseren van gezonde en diverse rif landschappen die in staat zullen zijn zich aan te passen aan klimaatverandering. Langs de kust van Belize, Mexico, Guatemala en Honduras bevindt zich het op een na grootste rif in de wereld, het Midden Amerikaanse Rif (MAR). Dit project betreft het kustgebied van Tela Bay en haar dertien gemeenschappen. CORAL helpt hen hun lokale beheerstructuren te versterken, de monitoring en handhaving van regels te verbeteren en alternatieve inkomstenbronnen te vinden die de afhankelijkheid van vis zullen verminderen. Door deze interventies wordt overbevissing tegen gegaan, met name van te jonge vis, en zullen meer vissen in het rif leven en de koralen schoonhouden van algen.

De Turing Foundation stelt t/m 2022  €66.000 beschikbaar voor dit project

Update juli 2021: Het strategieplan voor het gebied is af en CORAL helpt nu bij de uitvoer. CORAL hielp bij de organisatie een aantal ronde tafels voor overleg tussen stakeholders over de implementatie van het wetgevingsplan. Ook zijn data verzameld over visvangsten en biomassa in het water en deze worden gebruikt om met de kustgemeenschappen actie te bepalen zoals een seizoenstop vissen. Redelijk wat onderdelen van het project zijn vertraagd door COVID-19 restricties; waar mogelijk zijn ze in aangepaste vorm uitgevoerd.

Zie ook: Coral Reef Alliance: andere projecten

Bescherming en herstel van het Midden Amerikaans Rif, Honduras
Bescherming en herstel van het Midden Amerikaans Rif, HondurasGreenpeaceDawn Publiekscampagne 'Maak Toekomst', Nederland, 2020-2022
De Turing Foundation wil meer mensen bereiken en hen op een positieve manier overtuigen meer bewuste (en dus betere) keuzes te maken ten bate van de natuur en haar biodiversiteit. Samen met Greenpeace gaan we een grootschalige publiekscampagne neerzetten, die raakt, informeert en aanzet tot impactvolle klimaatactie. We werken hiervoor samen met communicatiebureau Dawn. Wij geloven dat we de strijd tegen klimaatverandering kunnen winnen door samen in actie te komen. Want door samen te werken vormen we een krachtige beweging en kunnen we ons op positieve wijze verzetten tegen diegenen die kiezen voor korte termijn-winst boven de mens en haar planeet.

De Turing Foundation draagt € 1.200.000 bij aan deze campagne, en verdubbelt bovendien bijdragen van derden aan deze campagne tot een bedrag van € 500.000.

Update januari 2022: Met verschillende campagnes via radio, tv en online zijn meer dan 5 miljoen mensen bereikt in 2021. Meer dan 135.000 mensen deden mee aan acties. Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat 40% na de campagnes meer bewust is van klimaatcrisis. Het blijft lastig te meten in welke mate 'Maak Toekomst' heeft bijgedragen aan de groeiende klimaatbeweging en de toenemende actiebereidheid. Maar er is gelukkig een positieve ontwikkeling te zien zoals bijvoorbeeld in het coalitieplan van december 2021.

Zie ook:
      Greenpeace: andere projecten
      Andere projecten in Nederland

Publiekscampagne 'Maak Toekomst', Nederland, 2020-2021
Publiekscampagne 'Maak Toekomst', Nederland, 2020-2021
top